Algemene ledenvergadering 17 mei 2019

Wil jij weten wat er speelt binnen de vereniging? En meestemmen over nieuwe voorstellen of veranderingen? Dan zien we je graag op vrijdag 17 mei bij de Algemene Leden Vergadering (ALV)! De ALV start om 20.00 uur, in het Kulturhûs Oudehaske.

 

Agenda

20.00 uur      Opening en welkom door de voorzitter

20.05 uur      Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2018

20.10 uur      Financiën

                        – Toelichting op financieel jaarverslag 2018  

                        – Verslag kascommissie

                        – Benoeming nieuwe leden kascommissie*

                        – Vaststelling contributie nieuwe seizoen + stemming

20.30 uur      Jaarverslagen

                        – Presentatie van het Jaarverslag leden & leiding  

                        – Toelichting op Bestuurlijk jaarverslag

21.15 uur      Bestuursverkiezing & commissie wijzigingen

                        Aftredend en niet herkiesbaar:

                        – Esther de Bruin (voorzitter)

                        Voorgedragen voor benoeming**:

                        –  vacature voorzitter

21.25 uur      Rondvraag

22.00 uur      Sluiting

 

* Leden die volgend jaar zitting willen nemen in de kascommissie kunnen zich melden bij het bestuur

**(Tegen)kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de ALV melden bij het bestuur

 

Lees hier de notulen van de de vorige ALV van S.H.E.L.L. (12 april 2018).